SARADNJOM DO ZNANJA

Unapređenje kvaliteta nastave
razvoj ključnih kompetencija kroz multidisciplinarni pristup

Zašto nam je potrebna saradnička nastava u školama? Šta je to saradnička nastava? Ideja koja stoji iza projekta „Saradnjom do znanja” veoma je jednostavna: povećati efektivnost nastavnog procesa u uslovima kakvi jesu u našem obrazovanju (fiksirani nastavni planovi, fiksiran fond časova, postojeći udžbenici i nastavni materijali, uslovi u kojima škole rade, postojeći nivo motivacije nastavnika, učenika i škole u celini) i sa postojećim resursima. Efektivnost može da se poveća na više načina, a odlučili smo se za dva osnovna. Prvi je povećanje efektivnosti kroz promenu fokusa nastave, tako da razvoj ključnih i transverzalnih kompetencija bude centralna tačka oslonca u planiranju svakog pojedinačnogčasa, kao i u praćenju kvaliteta realizacije nastave. Drugi način je racionalizacija vremena – interdisciplinarnom obradom tema štedi se vreme koje učenici provode u učionici, a istovremeno omogućava integracija sadržaja.

Zašto nam je potrebno da unesemo (ovakve) promene u nastavu? Pre svega, već dugo smo svesni, zahvaljujući nacionalnim i međunarodnim proverama postignuća učenika (završni ispit, OECD/PISA, TIMSS) da naš obrazovni sistem ne postiže rezultate koje bismo očekivali i koji su učenicima potrebni za nastavak školovanja i profesionalni razvoj. Istovremeno, kao i u drugim segmentima javnog života, i u obrazovanju je evidentan nizak nivo motivacije, i to sa obe strane katedre: učenici teško pronalaze smisao u školovanju kakvom su izloženi, nastavnici teško pronalaze motiv u uslovima u kojima rade. I jednima i drugima potrebno je da rutinu, koja ne daje očekivane rezultate, zamene nečim što će ih smisleno angažovati.

Istovremeno, postoji i svest da živimo u vremenu brzih promena koje se reflektuju na polju obrazovanja. Obrazovanje je najbolji odgovor na te promene, ali to znači i prihvatanje stava da je proces učenja kontinuirani proces koji se doživotno odvija.

Odgovornost nastavnika postaje sve složenija. Oni moraju da odgovore na pitanje kako što bolje spremiti malade ljude za efikasnije uklapanje uzajednicu i svet rada. Tradicionalni pristupi u nastavi više ne obezbeđujuuslove za efikasno ostvarivanje ciljeva učenja, kao ni za optimalani razvoj učeničkih kompetencija. Nastavni proces mora biti koncipiran tako da omogući da se učenje dogodi u učionici! U centru tog procesa je učenik koji bi posle završene osnovne škole trebalo da bude osposobljen za dalje učenje.Kako to postići?

Jednostavan i suštinski odgovor na to pitanje je da učenje ne sme biti dosadno. Da bi učenje bilo efikasno, mora da bude funkcionalno, mora da anagažuje učenika, a mora da bude i prijatno iskustvo.

Ova razmišljanja su u osnovi ideje Projekta „Unapređenje kvaliteta nastave – razvoj ključnih kompetencija kroz multidisciplinarni pristup – Saradnjom do znanja“ koji je pokrenuloMinistarstvoprosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a namenjen je osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji.

Projekat je zasnovan na kooperativnom i tematskom pristupu što omogućava primenu principa multidisciplinarne nastave. Realizacija ovog projekta oslonjena je na takav model organizacije nastave koji podrazumeva povezivanje sadržaja različitih predmeta preko ključnih kompetencija, a kroz kooperativni rad nastavnika različitih predmeta.

Realizacija projektnih aktivnosti, podrazumeva promene u organizaciji rada, periodičnu izmenu rasporeda časova, timsko planiranje i izvođenje nastavnih sadržaja i celina. Ovakvom organizacijom rada se smanjuje opterećenje učenika na godišnjem nivou, omogućava aktivnije učešće učenika u nastavnom procesu kao i vršnjačko učenje, sticanje funkcionalnih znanja i razvoj ključnih kompetencija učenika. Kroz ovakav način rada nastavnici imaju mogućnost da efikasnije upravljaju odeljenjem, lakše individualizuju nastavu, usklade kriterijume ocenjivanja, kao i da se horizontalno stručno usavršavaju.

U okviru ovog projekta, potrebno je isplanirati da u Godišnjem planu rada škole i planovima rada nastavnika do 10% ukupnog broja časova na godišnjem nivou bude realizovano timski, kroz projektnu aktivnost. To podrazumeva realizaciju komplementarnihnastavnih jedinica/tema ili celina u istom odeljenju koju izvode istovremeno dva ili tri nastavnika. Ovakva saradnička nastava se realizuje u trajanju od tri nedelje u toku školske godine.

Nakon sprovedenih projektnih aktivnosti i analize efekata dobijenih iz ovog projekta, iskustva škola poslužiće kao model primene dobre prakse drugim školama u Republici Srbiji.