DOKUMENTA

Pravilnik o radu >

Odluka o udžbenicima >

Plan i program stručnog usavršavanja zaposlenih 2022-23 >

Pravilnik o radu decembar 2022. >

Školarine PDS 22-23-1 >

Godišnji plan rada za školsku 2022-23. >

Školski razvojni plan za period 2021/22.-2025/26. >

Podaci o broju zaposlenih 2022 >

Statut škole sa svim izmenama i dopunama >

Plani program stručnog usavršavanja zaposlenih 2020/21 >

Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti >

Materijali za srednje škole – Ministarstvo odbrane >

Godišnji plan izvođenja nastave >

Operativni plan >

Priprema za čas >

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova >

Uputstvo o postupanju u slučaju sumnje ili saznanja o prisustvu i korišćenju droga u obrazovno vaspitnim ustanovama >